L’ERES 2.0 disposa de diferents tipus de rols que es gestionen des de la plataforma EACAT, però també de funcionalitats que permeten definir limitacions de visualització de registres a través dels permisos assignats, per part de l’administrador de l’eina, en relació amb les àrees i unitats de treball per usuari. En aquesta FAQ descrivim el que pot visualitzar cada rol a les safates de registre de la bústia de treball de l’ERES en funció dels permisos de l’usuari.

Rol d’Usuari de registre.

Els usuaris de registre poden crear registres i visualitzar-los tots a través de les safates de Pendent de tractar totes (es mostra una safata per a cada unitat de treball visible) i de les cerques.

Existeix, però, una funcionalitat que permet limitar la visualització dels registres als usuaris de registre entre les diferents unitats de treball, si aquestes es defineixen com a oficina de registre des del menú Unitats de treball disponible per l’administrador de l’ERES.

La definició de les oficines de registre permetrà que els usuaris de registre no puguin veure els registres associats a unitats de treball que siguin Oficina de Registre, sempre i quant no hagin generats ells mateixos l’assentament (en aquest darrer cas, sí que es permet visualitzar l’assentament a la safata pendent de tractar totes).

Nota: definir una unitat de treball com a oficina de registre implica que aquesta es converteixi en unitat de treball privada, limitant també la visualització dels registres associats a la mateixa per als usuaris de consulta que no hi pertanyin.

Rol d’usuari de consulta.

Un usuari de consulta, pot visualitzar els registres associats a les seves unitats de treball, (tant per la seva distribució principal, com per les còpies distribuïdes amb altres motius (informe, assabentat o tràmit) des de la safata Pendent de tractar meves de l’ERES.

A través de les safates de les unitats de treball associades a Pendent de tractar totes, podran visualitzar els registres de totes aquelles unitats de treball que no estiguin definides com a privades des del menú Unitats de treball disponible per l’administrador de l’ERES. Aquells que estiguin distribuits a unitats de treball privades, només es visualitzaran per part dels usuaris de consulta que estiguin associats a les mateixes o a les unitats.

Administrador de registre:

A banda dels rols de registre i consulta, l’ERES 2.0 permet definir un rol intern d’Administrador de registre.

Aquest rol el defineix l’administrador de l’ERES des de l’opció de sota del menú Usuaris:

El fet de que existeixi un o diferents usuaris d’aquest tipus a l’entorn, limita la visualització de les safates d’Entrades/Sortides MUX pendents, per als usuaris de registre, atès que es delega la gestió de distribució dels registres automàtics als usuaris administradors de registre.

També es limita la funcionalitat de diligència o anul·lació de registres als usuaris amb aquest rol si existeix a l’entorn (l’Usuari de registre no podrà fer aquesta tasca si existeix un Administrador de registre).

L’usuari Administrador de registre pot:

modificar registres tancats (si ja han passat els dies de tancament definits per part de l’Administrador de l’ERES).
consultar tots els registres (amb independència de les unitat de treball associades).
editar tots els registres (amb independència de les unitat de treball associades).
crear nous registres.
veure i modificar registres provinents del MUX, sense document i sense document principal.
marcar registres amb diligència/anul·lació i veure les safates de visualització dels mateixos.